Lucrări de referință din colecțiile Bibliotecii Militare Naționale

 

1.Albumul Armatei Române. Bucureşti, Stabilimentul lithographic M. B. Baer, 1873.

(M V 189) Album cu portretele unor comandanţi şi cu uniformele de ceremonie şi de câmp ale militarilor din toate categoriile de forţe ale Armatei Române.2.
Les memoires d’Henri de LORRAINE, duc de Guise. Nouvelle édition. Paris, Chez la veuve Martin et Sébastien Mabre-Cramoisy, 1681.

(CS I 0118) Născut în familia ducilor de Lorena şi de Guise, autorul descrie principalele evenimente politice şi militare din Europa Occidentală, petrecute în timpul vieţii sale (1614-1664).

3.DENSUŞIANU, Nicolae Dacia preistorică. Bucureşti, Institutul de Arte Grafice „Carol Göbl», 1913.

(C IV 923) Autorul a fost bibliotecarul Marelui Stat Major timp de 27 de ani şi a studiat, cu metode transdisciplinare, izvoarele istorice, arheologice şi etnografice privind civilizaţiile străvechi din spaţiul carpato-danubiano-pontic.

4.Ostăşesc regulament pentru Miliţia Prinţipatului Tării Româneşti. /Bucureşti/, 1830.

(CS II 02) Anexa militară a Regulamentului Organic al Principatului Ţării Româneşti, pe baza căruia a fost reînfiinţată armata «pământenească» (naţională). Ediţia originală, cu alfabet de tranziţie.

5.Reglement militar pentru slujba frontului de infanterie. Şcoala recruţilor. Iaşi, La Institutul Albinei, 1847.

(CS I 05) Tipărit din porunca Luminăţiei Sale Prinţului Dimitrie M. Sturza, general-inspector al Oastei Principatului Moldaviei şi Cavaler, întemeietorul primei biblioteci militare din Moldova (1846). Tradus de maiorul P. Schelitti. Din donaţia generalului Alexandru Tell.6.
Règlement Organique de la Principauté de Moldavie. (Regulamentul Organic al Pricipatului Modovei) New York, /1831/.

( CS III 030) Ediţia franceză a primei constituţii a Principatului Moldovei. Textul a fost redactat de o comisie formată din boieri moldoveni, sub preşedinţia consulului Rusiei Minciaky şi a intrat în vigoare în 1832, după aprobarea sa de către Sultan. Traducerea în limba franceză a fost făcută de Gheorghe Asachi.

7.BONAZZI, Francesco I registri della nobiltà delle province napoletane. Napoli, Comm. G. de Angelis e Figlio Tipografi, 1879.

(C III 4667 R) Liste alfabetice, cu repere istorice şi genealogice ale familiilor nobile din zona Napoli. Lucrarea face parte din donaţia bibliotecarului Nicolae Densuşianu (1846-1911).

8.BUFFON, Georges Louis Leclerc, comte de Histoire naturelle générale et particulière. Quadrupèdes. (Istoria naturală generală şi particulară. Patrupede). Paris, Buffon, Georges Louis Leclerc, comte de Histoire naturelle 1786.

(CS III 012) Naturalist şi scriitor, membru al Academiei Franceze, contele de Buffon (1707-1788) a rămas în istoria ştiinţelor prin lucrarea de sinteză asupra Istoriei Naturale şi în istoria stilisticii prin celebra expresie«Omul e stilul însuşi». În calitatea sa de intendent al Grădinii şi Cabinetului Regelui, el a pus bazele viitorului Muzeu de Istorie Naturală. În acest volum sunt descrise peste 100 de specii de zebră, hipopotam, elan, ren, capră, capră neagră, oaie, gazelă, antilopă, bubal, gnu, girafă, lamă, hamster, veveriţă.

9.BUFFON, Georges Louis Leclerc, comte de Histoire naturelle des oiseaux. (Istoria naturală a păsărilor). Paris, Imprimerie Royale, 1770-1783. 6 vol.

(CS III 011) Volumele dedicate păsărilor cuprind descrierea diferitelor specii din întreaga lume, a mediului lor de viaţă, a caracteristicilor anatomice şi comportamentale. Voltaire spunea despre Buffon că «avea sufletul unui înţelept într-un trup de atlet».

10.La CÉPÈDE, comte de Histoire naturelle des serpents. (Istoria naturală a şerpilor). Paris, Hôtel de Thou, 1789.

(CS III 010) Contele de la Lépède a fost discipolul şi continuatorul activităţii şi proiectelor ştiinţifice ale contelui de Buffon. Volumul cuprinde un elogiu adus contelui de Buffon, la moartea sa, în 1788.

11.BUFFON, Georges Louis Leclerc, comte de Histoire naturelle des quadrupèdes ovipares et des serpents. (Istoria naturală a patrupedelor ovipare şi a şerpilor). Paris, Hôtel de Thou, 1788.

(CS III 014) Comparat cu Aristotel şi cu Pliniu pentru imensitatea cunoştinţelor, pentru concepţia şi realizarea unui plan de studiere şi de cunoaştere a tuturor manifestărilor vieţii, autorul a pus bazele geografiei zoologice, fiind un precursor al lui Lamarck şi Darwin. Sunt descrise peste 120 de specii de broaşte ţestoase, crocodili, dragoni, iguane, şopârle, cameleoni, broaşte.

12.BUFFON, Georges Louis Leclerc, comte de Histoire naturelle générale et particulière. (Istoria naturală şi particulară). Paris, Imprimerie Royale, 1779.

(C III 07) Unul din primele tratate ştiinţifice de istorie naturală, de la geologie la biologie, cuprinzând: epocile naturii, formarea pământului, a continentelor, evoluţia vieţii şi a omului. Despre Buffon, David Hume spunea că «prestanţa sa amintea mai degrabă de cea a unui mareşal al Franţei decât a unui om de litere».

13.BUFFON, Georges Louis Leclerc, comte de Histoire naturelle générale et particulière. (Istoria generală şi particulară. Paris, Imprimerie Royale, 1774.

(CS III 07) Concepţia autorului despre maniera de a studia şi de a trata istoria naturală, despre istoria şi teoria Pământului, despre formarea planetelor, despre astronomie şi geografie. Vorbind despre vulcani, Buffon îi compara cu gurile de tun, care aruncă torente de fum şi de foc. Cuprinde informaţii şi studii despre «elemente»: lumină, căldură, aer, apă şi pământ. Experimentele privind «oglinzile incendiare» ale lui Arhimede.14.
LENAIN de TILLEMONT Histoire des empereurs et des autres princes qui ont regné durant les six premiers siècles de l’église, de leurs guerres contre les juifs, des écrivains profanes et des personnes les plus illustres de leur temps. (Istoria împăraţilor şi altor principi care au domnit în primele şase secole ale bisericii, războaiele lor împotriva evreilor, a scriitorilor laici şi a persoanelor cele mai ilustre din vremea lor). Paris, Charles Robustel, Venice, François Pitteri, 1700-1739. 6 vol.

(CS III 05) Amplă istorie a Imperiului Roman şi a evenimentelor politice, militare, religioase şi culturale din sfera sa de influenţă. Prezentări ale domniilor unor împăraţi romani, printre care şi cea a lui Traian şi a războaielor cu dacii – vol. 2, p. 171-187.

15.IOANNIS ZONARAE monachi magni antea vigilum praefecti et primi secretis Annales. Tomus primus. Venetiis, Ex Typographia Bartholomaei Javarina, 1729.

(CS V 011) Primul volum din Analele istoricului bizantin Ioannis Zonaras (secolul XII). Lucrarea a fost scrisă la o mănăstire din Muntele Athos. În capitolul XXI din cartea a XI-a, sunt prezentate războaiele dintre romanii conduşi de împăratul Traian şi dacii conduşi de regele Decebal. Text paralel în limbile greacă şi latină.16.
Voyages du Sir A. de la MOTRAYE en Europe, Asie et Afrique. Tome second. (Călătoria domnului A. de la Motraye în Europa, Asia şi Africa). La Haye (Haga), T. Johnson et J. van Duren, 1727.

(CS V 09) Autorul a întreprins numeroase călătorii diplomatice în estul şi nordul Europei şi relatează călătoria regelui Suediei Carol XII la Constantinopol, izbucnirea, desfăşurarea şi încheierea războiului ruso-turc din 1711, fiind unul din martorii oculari ai bătăliei de la Stănileşti (1711). La pagina 212 este descrisă executarea de către turci a principelui Valahiei Constantin Brâncoveanu şi a fiilor săi.17.
CROMERUS, Martinus De originae et gestis polonorum. (Despre originea şi faptele polonezilor). Bâle, 1554.

(CS V 010) Cronica are numeroase referiri la Ţările Române, de la cucerirea Daciei de către împăratul Traian până la domnia lui Ştefan cel Mare, şi a fost printre izvoarele istorice folosite de cronicarul Miron Costin. Text în limba latină.18.
Theatrum Europaeum. (Evenimente politice şi militare din Europa). Frankfurt am Main, Verlag Matthai Merian, Gaspar Merian und Thomas Matthias, 1651-1717.

(CS V 08) – Colecţie de istorie universală, în 21 de volume, cu numeroase referiri la evenimente politice şi militare din Ţările Române.

19.VAUDRECOURT, M. de Les commentaires de César. Traduction nouvelle. Paris, 1787- 1788.

(CS II 023) Traducerea şi notele istorice ale lucrării De bello gallico, ale lui Iulius Caesar, au fost printre lecturile preferate ale tânărului ofiţer Napoleon Bonaparte.

20.LANGER, Herbert Hortus Bellicus. Der Dreissigjährige Krieg. Eine Kulturgeschichte. (Grădina războiului. Războiul de treizeci de ani. Istorie culturală). Leipzig, 1978.

(M V 744) Contextul istoric, politic, militar şi cultural european în timpul Războiului de treizeci de ani (1618-1648). Ilustraţiile cuprind numeroase opere de artă (picturi, gravuri, arme şi armuri specifice epocii.

21.Die Generalität der K. K. Armee. (Generalii armatei cezaro-crăieşti /austro-ungare/). Wien, Verlag der „Militär-Zeitung", 1877.

(M V 541) Album cu portretele şi reperele biografice şi de carieră ale mareşalilor şi generalilor activi şi în retragere din armata imperială austro-ungară.

22. Album cu fotografii din Războiul de independenţă (1877-1878), campania din Bulgaria (1913) şi primul război mondial (1916-1919).

(CS V 016) Cele 246 de fotografii reprezintă imagini individuale şi de grup, comandanţi militari, scene de campanie, lucrări genistice, parăzi etc.

23. STOICI, D. Schiţe din Resboiul Sfânt (1941-1944).

(S III 324) Album cu schiţe de război de pe frontul antisovietic, portrete de militari români.24.
Mémorial des Alliés. (Memorialul Aliaţilor). Paris, Société d’édition interalliée, 1929.

(CS V 014) Conducători politici, militari şi religioşi, scriitori, jurnalişti, creatori din Franţa, Marea Britanie, Italia, România, Grecia şi din alte ţări din Europa, Asia, Africa, şi America exprimă puncte de vedere privind idealurile politice şi umanitare pentru care au luptat militarii ţărilor aliate.25.
Resboiul. Bucureşti, 1978.

(CS V 07) Publicaţie apărută din 1877 până în 1902, dedicată publicării unor reportaje, documente, amintiri, opere literare şi lucrări plastice, comemorări, informaţii diverse privind participarea Armatei Române la Războiul pentru Independenţă.26.
Monitorul Oastei. Ziar oficial al Principatelor Unite. Bucureşti, Imprimeria Ministerului de Resboi, 1860.

Publicaţia oficială a Ministerului de Război în care apăreau bugetul, legile, regulamentele, ordinele şi deciziile diferitelor instituţii politice şi militare, referitoare la bunul mers al Armatei Române.